Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 091018
Bookmark and Share

Der var indkaldt til møde i menighedsrådet for Højby Kirke, tirsdag, den 9. oktober 2018 kl. 18.30 til 22.00.

Mødet afholdtes i menighedshuset Bag kirken 5, 4573 Højby.

Afbud: Pia Damgaard, Dorte Peirup.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2. Til godkendelse: - det endelige budgetforslag til 2019. Højby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 56145915, Budget 2019. Endelig budget afleveret d. 09-10-2018 12:58 blev godkendt.

3. Til gennemgang og godkendelse (alle punkter er udsendt pr mail fra regnskabsføreren):
Oversigt over anlægsaktiviteter. KKMP gennemgår listen.
Grøn kirke indkøber kompostkasser.
Kvartalsrapport taget til efterretning.
Budgetformål taget til efterretning.
Kontospecifikation taget til efterretning.
Tro og love erklæring om arbejdsmobiltelefon. Godkendt. Graverne får udleveret en mobiltelefon, til brug på kirkegården i telefontiden.
Retningslinjer for Højby kirkes arbejdsmobiltelefoner. Godkendt.
Cirkulære om indsamling i kirkerne. Gennemgået.
Procedure for pengehåndtering i Højby Kirke. Godkendt. Yvonne indkøber poser i forskellige farver.

4. Anmodning om ændring af provstiets navn fra Ods- Skippinge Provsti til Odsherred Provsti. Højby menighedsråd tilslutter sig ønsket om anmodningen om navneændring for provstiet, så Ods-Skippinge Provsti fremover bærer navnet Odsherred Provsti.

5. Nyt fra Grøn-kirke-udvalget. Grøn Kirke udvalget har været på endags seminar om Grøn Kirke. Højby Kirke er på forkant i forhold til mange andre kirker. Den 12. oktober deltager de tre gravere i en temadag om Grøn Kirke i Ribe.

6. Nyt fra KKMP-udvalget:
Tilbud om styning af alle træerne på afdeling C. Der er indhentet to tilbud. KKMP udvalget har valgt det billigste. Leverandøren og Gert aftaler nærmere omkring tidspunkt.
Tilbud om sikring af de gravminder, som menighedsrådet har ansvaret for. Menighedsrådet har tidligere drøftet sagen om sikring af gravminder. Gert har indhentet to tilbud på sikring. KKMP peger på det billigste tilbud. Der er tale om 13 gravsteder af kirkens egne. Hertil kommer de gravsteder, hvor der ikke er gravstedsejere. Disse gravsteder skal menighedsrådet betale for. Menighedsrådet godkender arbejdet bliver igangsat og beder personalet om at udsende brev til de 39 gravstedsindehavere, der er vurderet til at være i målgruppen.
Til beslutning:
Tilbud om afretning af en del af stisystemet på kirkegården. Dette tilbud vedhæftes dagsordenen. Desuden indkøb og udlægning af granitskærver på de afrettede stier. Personalet sørger for fordeling af skærverne på stierne. Menighedsrådet godkender igangsætning af arbejdet. Niels-Erik kontakter leverandør. Opstart koordineres med Gert.

7. Nyt fra præsten. 27 konfirmander i år, der bliver 3 konfirmationer. Lørdag den 27/10 kl. 13 bliver filmen Tro vist i Menighedshuset, som en del af kirke højskole. Litteraturfestival for skolerne i starten af november. Der er allerede nu lukket for tilmeldinger. Allehelgens dag den 4/11 kl. 16. Lotte sørger for kaffe. Præsten bemyndiges til at købe ”100 nye salmer” med stor skrift. Grethe hjælper med konfirmanderne på den anden hele undervisnings dag den 28/2.

8. Nyt fra kirkeværgen. Venter på svar fra Nationalmuseet på afslutning af varmeprojektet i kirken. Pigstensbelægningen om kirken er udsat til næste år. Der er bestilt 10 håndbøger til det nye menighedsråd.

9. Nyt fra kontaktpersonen. I uge 42 starter granudlægning.

10. Nyt fra kassereren. Brev til provstierne om genoptryk af hæfte om kirkerne i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Provsti bliver udsendt nu. June laver billetter til julekoncerten.

11. Nyt fra stående udvalg. Herunder nyt fra formanden. Intet. Formanden refererede kort fra formandsmødet i Rørvig. Dorte har været til diakonimøde. Menighedsrådet opfordres til at tænke over, hvad er diakoni for Højby sogn.

12. Eventuelt. Intet

Ref./June Wahl

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates