Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 140818
Bookmark and Share

Der var indkaldt til møde i menighedsrådet for Højby Kirke, tirsdag den 14. August 2018.- Mødet afholdtes Bag Kirken 5, 4573 Højby.

1. Godkendelse af dagsorden 
Der mangler et punkt til Grøn Kirke. Sættes på som 6a.

2. Spørgsmål til mødet i juni 2018
Ingen.

3. Fem punkter angående økonomien:
Gennemgang af kvartalsrapport for andet kvartal 2018. Kvartalsrapport pr. 30/6 gennemgået og taget til efterretning. Kvartalsrapport pr. 31/7 gennemgået og taget til efterretning. 
Gennemgang af formål og kontospecifikationer. Gennemgået og taget til efterretning.
Opgørelse over anlægsaktiviteter drøftes. Kort drøftelse af anlægsaktiviteter. 
Revisorbemærkninger til årsregnskabet for 2017 drøftes. Gennemgået og underskrevet af menighedsrådet. 

4. Drøftelse af Tværkulturelt Center. Beslutning tages om evt. medlemskab heraf. Læsestof er udsendt af præsten d. 13/6 2018
Menighedsrådet bakker op om tiltaget. Det årlige kontingent dækkes af budget til diakoni. 

5. Forslag om navneskifte i provstiet. Nuværende navn er Ods og Skippinge Provsti. Forslag til nyt navn oplyses på mødet.
Der er forslag om, at provstiet fremover skal hedde Odsherred Provsti. Menighedsrådet bakker op om navne forslaget.

6. Valg til menighedsrådet i Højby Sogn 2018
Orienterings og opstillingsmøde den 18. September. Mødet skal offentliggøres både til to gudstjenester, hjemmesiden og lokal avisen. Niels Erik udarbejder annonce til lokalavisen.

6a. Grøn Kirke
Der er modtaget invitation fra Roskilde Stift om Grøn kirkegårdsdrift. Grøn Kirke udvalget deltager i de arrangementer, hvor det er muligt for graveren også at deltage. Menighedsrådet bevilger de nødvendige udgifter.

7. Evt. nyt om EU´s persondataforordning
Louise har drøftet håndtering af tilmeldinger til babysalmesang med provstiet.
Der skal være låst i menighedshuset, når personalet er på kirkegården. Der må under ingen omstændigheder ligge papirer i kirken eller andre steder, hvor der kommer besøgende.
Det skal undersøges om mailadressen til regnskabsføreren er sikker, og om det er muligt at sende sikker mail fra scannerfunktionen på kopimaskinen. 
Louise spørger provstiet om der er særlige retningslinjer på området.

8. Nyt fra præsten
Indskrivningen af konfirmander den 26. August. Der serveres kaffe, sodavand og chips I tårnrummet. Lotte laver kaffe. Høstgudstjeneste 2. September. Jens står for indkøb, Lene og evt. Grethe hjælper med opdækning.

9. Nyt fra kirkeværgen
Varmesystem i kirken. Kirkeministeriet har påpeget, at der skal laves en plantegning. Der skal som minimum indhentes to tilbud. Provstiet er kontaktet omkring udarbejdelse af udbudsmateriale til opgaven. Menighedsrådet har fået besked på at kontakte en uvildig rådgivende ingeniør i Holbæk, som kan lave materialet. Der skal laves to tilbud, en på leverancen af konveksovnene og en på selve udførelsen af arbejdet. 
Menighedsrådet bestiller en teaterforestilling Juleevangeliet – for aldersgruppen 5-18 år. Niels Erik arbejder videre og sørger for bestilling. Det aftales, at der skal inviteres børn fra Højby Skole samt den ældste gruppe børn fra børnehaven. Forestillingen er beregnet til 80 tilskuere.  

10. Nyt fra kontaktpersonen
Kort personaleorientering. 
Personalet har kigget på en løvsuger med opsamlingskasse. Der er modtaget tilbud på en ny, da den nuværende ikke overholder gældende arbejdsmiljølovgivning. Jens indhenter yderligere et tilbud.
KKMP udvalget drøfter sikkerhed omkring gravstedssten.

11. Nyt fra kassereren
Lotte har undersøgt om folderen om middelalderkirker i nordvestsjælland kan genoptrykkes. Der er modtaget tilbud på trykning. Lotte kontakter de tre provstier (Holbæk Kalundborg og Odsherred) i forhold til om der er interesse for at gå sammen om at få genoptrykt et nyt parti. 
Mobilnummeret der blev oprettet til MobilePay bliver nu opsagt, da der er kommet ny løsning. Der skal oprettes et nyt nummer til kollekt, så det er tydeligt hvad der er salg og, hvad der er kollekt.
Et af kirkegårdens træer vokser meget ind over en nabogrund. Sagen drøftes på KKMP.  

12. Nyt fra stående udvalg. Herunder nyt fra formanden
Formanden roser blomsterudsmykningen til Geopark-arrangementet.

13. Eventuelt
Menighedsrådet havde flere interessante drøftelser blandt andet om vielse af homoseksuelle i kirken.

Ref. June Wahl

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates