Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 19-09-17
Bookmark and Share

Der var indkaldt til møde i Menighedsrådet for Højby Kirke tirsdag, den 19. september 2017 kl. 18.30. Mødet afholdtes Bag Kirken 5, 4573 Højby Sj.

Afbud: Dorte Peirup.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Der tilføjes et beslutningspunkt med tre underpunkter.
 2. Spørgsmål til mødet i august 2017
  Ingen spørgsmål.
 3. Endelig godkendelse af budget 2018
  Endeligt budget 2018 afleveret d. 10.09.2017 23:40 blev gennemgået og godkendt.
 4. Godkendelsespunkter 
  a) Adhoc udvalg (Kirkegård, kirke, menighedshus og præstegårdshave). Forslag om at Gert træder ind i udvalget. Godkendt.
  b) Trapper på kirkegården. Der er indkommet tilbud på trapper til syd og øst på kirkegården. Menighedsrådet beslutter at ændre frie midler fra 2016 afsat til elektronisk lås i kirken til udskiftning af trapper på kirkegården, da der har været flere faldepisoder på trapperne.
  c) Klaver til kirken. Da der er behov for klaveret i kirken nu, beslutter menighedsrådet at indkøbe klaveret nu, selvom midlerne først fremgår af budget 2018. Udgiften afholdes inden for budget 2017.
  Grøn Kirke (bilag udleveret på et tidligere møde)
  Bilag er udleveret på et tidligere møde. Personalet har fået udleveret materiale om grøn kirke. Der nedsættes et adhoc udvalg - Grøn Kirke. Louise, Pia (Grete suppleant) og Jens. Der vælges en personalerepræsentant på næste personalemøde. Punktet sættes på som orienteringspunkt til november mødet.
 5. Pasning af præstegårdshave, herunder lugning ved bøgehæk
  Menighedsrådet uddelegerer opgaven til det nedsatte adhoc udvalg for at få opgaver og timer til at passe sammen. Præstegårdshaven prioriteres. Næste møde i udvalget afholdes den 30/9 kl. 10.00. Grethe sørger for at indkalde Gert.
 6. Præsten ønsker en tørretumbler i præsteboligen
  Der er stadig meget fugt i kælderen efter skybrud. Det betyder, at tøjet er flere dage om at tørre. Menighedsrådet bevilger en tørretumbler til præsteboligen.
 7. Nyt fra præsten
  Der er 25 kommende konfirmander i år. Konfirmandtur til januar bliver samen med Rørvigs konfirmander.
  Høstfesten gik rigtig godt og der er mange positive tilbagemeldinger.
  Information om fællesmøder med videre rundsendes til menighedsrådet.
  Søndag den 29. oktober afholdes der en særlig Luther gudstjeneste med frokost. 
 8. Nyt fra kirkeværgen
  Fugtproblemer i våbenhuset skyldes utæthed i inddækningen.
  Der har været afholdt møde med Leif Bahn omkring kirkens sokkel. Arbejdet skal være udført i 2017. Der kommer pigsten hele vejen rundt om kirken. 
  Problemer med afløbsrør og nedløbsrør rundt om kirken. Arkitekten arbejder videre med sagen.
  Der er ved at blive skiftet stråtag på vestsiden af menighedshuset. 
  Døren til menighedshuset er endnu ikke lavet. Det har ikke været muligt at komme i kontakt med leverandøren. Der skal indhentes nyt tilbud fra en anden leverandør.
 9. Nyt fra kontaktpersonen
  Den nye gravermedhjælper startede for cirka en måned siden. 
  Der har været stort eftersyn på den store læssemaskine. Udgift til reparation bliver ca. 20.000.
  Vikar stopper 28/9 2017.   
 10. Nyt fra kassereren
  Intet. 
 11. Nyt fra stående udvalg og formand
  Formandsmøde afholdes i menighedshuset mandag den 2. oktober.  
 12. Eventuelt
  Intet

Ref. June Wahl

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates