Du er her: HomeMenighedsrådetReferatReferat 070217
Bookmark and Share

Der var indkald til møde i menighedsrådet for Højby Kirke tirsdag den 7. februar 2017. Mødet afholdtes Bag Kirken 5, 4573 Højby Sj.

Ingen afbud.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
   Dagsorden blev godkendt.

2. Spørgsmål til mødet i januar
    Ingen spørgsmål til mødet i januar 2017.

3. Gennemgang af foreløbigt regnskab for 2016
    Det foreløbige regnskab for 2016 blev gennemgået og taget til efterretning med tilfredshed.

4. Gennemgang af bilag fra provstiet vedrørende regnskabs- og budgetterminer
    Bilag fra provstiet blev gennemgået og taget til efterretning.

5. Brainstorming om brug af disponible midler
    MR drøftede brugen af disponible midler og blev enige om følgende ønsker:
    Kapellet, maling, bænke og urneskab
    Indkøb/reparation af maskiner til kirkegården
    Automatisk dørlås i kirken
    Udskiftning af revnede ruder i kirken
    Forstærkning af dør mellem toilet og depotrum

6. Punkter til beslutning
    Installering af automatisk dørlås – bevilges af de frie midler
    Tilskud til provstiets arbejde med sorggruppen – der bevilges 3.000
    Kursus til kirkesanger – bevilget

7. Drøftelse af udskudt punkt fra januar mødet
    MR havde en interessant drøftelse af emnet ”Hvad bliver vigtigt for folkekirken i 2017”. Dorte Periup vil gerne deltage i provstiets diakongruppe under Ann Skov Sørensen.

8. Nyt fra præsten
    Der bliver i lighed med sidste år arrangeret en fælles sogneudflugt med Odden. Turen er fastlagt til 10. august og går til Skt. Bents Kirke og Sporvejsmuseet i
    Ringsted.
    Der har været en fællestur med konfirmanderne fra Højby og Odden sogne til National museet og Roskilde Domkirke.

9. Nyt fra kirkeværgen
    MR gennemgik oversigt over synsopgaverne fra eget syn 10. maj 2016. Oversigten taget til efterretning.

10. Nyt fra kontaktpersonen
     Behov for indkøb/reparation af maskiner gennemgået under punkt fem.
     Der er modtaget tilladelse til rågeregulering på kirkegård og i præstehave. Flemming Wahl vil aftale nærmere med præsten.
 
11. Nyt fra kassereren
     Det er nu muligt at lave indsamlinger via mobilepay. 
 
12. Nyt fra stående udvalg og formanden
     Intet.
 
13. Eventuelt
     Der vil fra næste møde blive ændret på udsendelse af dagsorden, således der i en forsøgsperiode vil blive udsendt skriftlig orientering vedrørende de
     ordinære orienteringspunkter og komme mere fokus på beslutnings- og diskussionspunkter.

Ref./June Wahl

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates