Du er her: HomeMenighedsrådetReferat

 

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 4. februar kl. 19.00 år 2014.

 

Afbud: Lene Jensen.

 

Dagsorden:

 

1.  Dagsordnen godkendt.

 

2.  Ingen spørgsmål til sidste møde.

 

3.  Ønsker til budget 2015 med skriftlige tilbud skal være klar til aprilmødet, hvor en behandling og prioritering vil finde endeligt sted. Dog arbejdes der allerede nu målrettet på at få tilbud på afrensning af orglet, samt reparation af bl.a. tangenter. Finansieringen af nævnte søges afklaret.

 

4.  Louise Buch Jensen indtræder i fondsbestyrelsen og i koncertudvalget.

 

5.  Kørsel til kirkegang foretages af vognmand Jørn Knudsen.

 

6.  Sagen udsættes til næste møde.

 

7.  Opfølgning på aflevering af præstegård 1 år og 5 år foretages af Kurt Jensen. (Indflytningssyn over Højby Præstegård torsdag d. 13. februar kl. 10.30).

 

8.  Ole Gadegaard orienterede om ideer til forskønnelse af nuværende fællesgrav. Der arbejdes videre med sagen. Ligeledes arbejdes der videre med planerne om den nye fællesgrav afd. D-E.

 

9.  Louise takkede for den varme velkomst af hende og hendes familie. Orientering om konfirmationsforberedelserne, herunder en tur til Roskilde Domkirke. Tilbud til minikonfirmanderne. Tanker om en aftengudstjeneste med musikindslag (tages op på næste møde).  

 

10. Orientering om konfirmationsforberedelse, der skal tilrettelægges inden for skolernes undervisningstid (kl. 8-16). Der arbejdes på takstfastsættelse for bl.a. brug af kirkens kapel. Distriktsforeningen har holdt generalforsamling med vedtagelse af driftsregnskab og budget. 

 

11. Der opslås stilling om sekretær til præsteembedet. Vikardækning på organistområdet blev drøftet. MUS-samtaler er blevet gennemført.

 

 12. Tegningberettigede er formand og kasserer.

 

 13. Indkøb af almindelige salmebøger og salmebøger med stor skrift.

 

 14. Intet under eventuelt.

 

 Referent/Niels-Erik Skov

Der var indkaldt til møde i menighedsrådet for Højby Kirke tirsdag, den 4. april 2017. Mødet indledtes med eget syn. Mødet afholdtes Bag Kirken 5, 4573 Højby.

Ingen afbud.

1. Godkendelse af dagsorden. 
    Godkendt. 

2. Spørgsmål til mødet i marts 2017. 
    Der var ikke tale om en branddør i toiletbygningen, men en armeret dør. Arbejdet er ikke igangsat, men undervejs.

3. Fremlæggelse af regnskabsrapport for første kvartal 2017. 
    Taget til efterretning. Synsforretninger gennemgået. 
 
4. Drøftelse af Personalepolitikken. Bilag er udsendt til mødet i marts 2017. 
    Personalepolitikken blev gennemgået. Der foretages enkelte rettelser og politikken godkendes endeligt på mødet i maj. 
 
5. Godkendelse af de ad hoc-udvalg, som vi har p.t. 
    a. Stående udvalg (Grethe, Pia og Dorte)  
    b. Musikudvalg (Lotte, Pia, Louise og Lene) 
    c. Fondsbestyrelsesudvalg (Lotte, Niels Erik og Louise, formand)  
    d. Hjemmesideudvalg (June) 
    e. Urnehaveudvalg (Niels Erik, Dorte, Lotte og Gert)  
    f. Tilbudsindhentningsudvalg (Niels Erik, Lotte og Jens) 

6. Fordeling af opgaver i forbindelse med konfirmationerne 
    Søndag den 7. maj kl. 10.30 - Pia 
    Store Bededag fredag den 12.maj kl. 10 - Jens kl. 12 - Grethe.
    Grundlovsdag mandag den 5. juni kl. 13. Grethe og Pia. Billetsalg Lisan. 
    Kirkekaffe 14. maj Jens. 

7. Nyt fra præsten. 
    Minikonfirmandafslutningen gik rigtig godt. 
 
8. Nyt fra kirkeværgen.  
   Gennemgang af dagens syn. Nye brædder på havebænk, lamper skal fjernes, yderside langs kirkegården skal ordnes, eftersyn af murværk, sokkel og tagsten 
   langs afdeling F, rensning af tagrender på kirken, kompostbøtter/restaffald ved fællesgrav, rengøring af vinduer i kirke, maling af bænke i sideskib, ekstra
   kirkebænk sættes i depot. Dobbeltdøre i præstegården skal slibes og males. 

9. Nyt fra kontaktpersonen. 
   Der starter nyt hold babysalmesang den 10. april.
 
10. Nyt fra kassereren. 
     Intet.
 
11. Nyt fra stående udvalg, herunder nyt fra formanden. 
     Formanden orienterede om rettelser i vedtægten for kirken, kirkegårdsvedtægten og kirkegårdsfolderen.
 
12. Eventuelt.
     Intet.

Ref/June Hansen

Der var indkaldt til møde i menighedsrådet for Højby Kirke, den 4. oktober 2016. Mødet afholdtes Bag Kirken 5, 4573 Højby Sj.

Afbud fra June Wahl. 

1. Dagsordenen blev godkendt. 

2. Ingen spørgsmål til septembermødet. 

3. Endeligt budget for 2017, som er afleveret d. 20.9.2016 kl. 12.12, blev godkendt. 

4. Revisionsprotokollatet blev gennemgået, godkendt og underskrevet. 

5. Regnskabsrapporten for tredje kvartal 2016 blev gennemgået. 

6. Kursus til præsten blev bevilget. 

7. Præsten orienterede om Danmission-møde afholdt d. 22.9. i Højby og om provstiets fællesindsamling. 

8. Kirkeværgen orienterede: Forundersøgelsen vedr. sokkelreparation ved kirken sættes i gang. Pudsning og kalkning af graverbygningen er gennemført. Kandidat- og stiller-listen til årets
    menighedsrådsvalg er valideret og godkendt.
 

9. Nyt hold babysalmesang møder 3. nov. – 22. dec. 

10. Det forventes, at MobilePay snart vil blive godkendt til kollekt. 

11. Intet nyt. 

12. Grethe og Jens bespiser koret d. 11. oktober. Lotte laver kaffe til Allehelgen. Grethe og Niels-Erik står for det praktiske i forbindelse med spisning d. 15. nov, inden det konstituerende
      menighedsrådsmøde. Kirkens personale indbydes. 
 

13. Eventuelt. 

14. Lukket punkt. 

Ref/Louise Buch Jensen

 

Der var indkaldt til ordinært menighedsrådsmøde tirsdag, den 5. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokalet, Bag Kirken 5, 4573 Højby.

 

Afbud: Jens Bandholm.

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
    Godkendt

 

2. Spørgsmål til mødet i april.
    Ingen spørgsmål

 

3. Udarbejdelse af budget 2016.
    Budgetudkast blev gennemgået.

 

4. Prioriteret liste af synsudsatte mangler og anlæg fra eget syn 2015.
    Prioriteret liste fra marts fastholdes. Der ønskes endvidere påført ønske om udskiftning af
    hynder på bænke i sideskib, knæfald, stole med videre. Punktet genoptages på juni mødet.

 

5. Vedtægt for Højby Kirke.
    Der har været afholdt formandsmøde i provstiet. Her var der enighed om at der fremsendes
    forslag til provstiudvalget om udarbejdelse af enslydende vedtægter for alle kirker i provstiet.
    Punktet afventer nu tilbagemelding, før vedtægter for Højby Kirke kan godkendes endeligt.

 

6. Automatisk låsning af kirken.
    Der er modtaget to tilbud på opsætning af automatisk dørlås i kirken med samtidig tilkobling
    til alarmsystemet. Niels Erik undersøger om kirkedøren kan beskadiges af eventuel udboring
    til ledning. Punktet genoptages på juni mødet til endelig beslutning.

 

7. Nyt fra præsten.
    Kirkebladet var færdig i uge 12, men blev først omdelt i uge 15. Fremover forsøges det at
    bladet er færdig til en onsdag, så det kan uddeles med ugeaviserne.
    Der er fremkommet forslag om fællesspisning til årets friluftsgudstjeneste. Hvert sogn skal
    betale en andel, Højby Kirke skal betale for 25 personer af 45 kroner. Godkendt af
    menighedsrådet.
    Konfirmationerne er vel overstået.
    Den 3. december er der julekoncert med Marie Kobbel.

 

8. Nyt fra kirkeværgen
    Forsikringsskaden fra uge 2 er udbedret.
    Varmesystem i kirken skal sikkerhedsgodkendes. Der skal indhentes tilbud på varmestyring i
    kirken. Kirkeværgen arbejder videre med sagen.

 

9. Nyt fra kontaktperson.
    Udgik.

 

10. Nyt fra kassereren.
       Der indhentes tilbud fra VVS på returvarmeventil til menighedshuset.

 

11. Nyt fra stående udvalg, herunder nyt fra formand.
       Der er provstesyn den 24. juni kl. 13.00.
       Kirkegårdsreguleringsplanen fra 2000 er igangsat. Der er indkøbt planter til skrænter. Der
       skal være fem urnehaver. Den midterste skal beplantes med taks.

 

12. Eventuelt.
       Intet.

Ref. June Hansen

Der var indkaldt til ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 19.00. Mødet afholdtes i menighedslokalet, Bag Kirken 5, 4573 Højby.

1.   Godkendelse af dagsorden.
      Godkendt med tilføjelse af punkt 3a. revisionsprotokollat.

2.   Spørgsmål til september mødet 2015.
      Ingen

3.   Regnskabsrapport for tredje kvartal 2015 fremlægges.
      Regnskabsrapporten blev gennemgået og taget til efterretning.
      Vedrørende udgifter til annoncering drøftes dette som et punkt på januarmødet.

3a.  Revisionsprotokollat af 11. september 2015 vedrørende årsregnskab 2014
       Revisionsprotokollatet blev gennemgået og godkendt.
       Revisionsbemærkningerne blev taget til efterretning.

4.   Vi skal lave en prioriteret rækkefølge for udførelsen af de tildelte rammebevillinger.

1. Graverbygning tækkes
2. Beplantning ved præstegården
3. Graverbygning kalkes og sokkel males
4. Urnehaver på kirkegården
5. Kædesav og hæk klipper
6. Graverkontor, konfirmandstue og køkken males. Gulv afslibes.
Niels Erik er tovholder.

5.    Ansøgning fra præsten om kursus i januar 2016.
       Menighedsrådet har modtaget ansøgning om midler til kursus til Louise. Dette er bevilget.

6.    Nye hynder i kirken.
       Menighedsrådet kiggede på første farve og stofprøve. Menighedsrådet mødes lørdag
       den 10. oktober kl. 12.00 i kirken og kigger på prøverne i dagslys.

7.   Organisten har brug for hjælp til koncerten tirsdag d. 27/10 2015.
      Grethe sørger for det praktiske i forbindelse med koncerten.

8.   Nyt fra præsten.
      Louise orienterede om tidligere arrangementer.
      Præstegårdshaven er ved at blive ordnet. Der udarbejdes en langtidsplan.
      Der indhentes tilbud på køkken, blænding af dør, bygning af bænk samt skabe på 1-salen.

9.   Nyt fra kirkeværgen.
      Sebbelovhegnet er nu repareret. Det bliver malet til foråret.
      Tegl på kirkegårdsmuren genoprettes.
      Tårnuret er lavet.
      Pengekassen i træ er fjernet. Sagen politianmeldes. Der er opsat ny pengekasse, der er
      boltet fast. Muligheden for overvågningskamera undersøges.  Punktet drøftes på januar 
      mødet.
      Gravstedet Solvognens finder – de bare pletter skal beplantes og tankerne bag gravstedet
      bibeholdes.
      Der er plantet taks i den nye urnehave. 
      Lågerne til kirkegården skal holdes lukket udenfor arbejdstid.
      Der er indhentet tilbud på varmestyring i kirken, der mangler overslag på arbejdsløn og
      pulvermaling. Når dette er indhentet har det stående udvalg bemyndigelse til at indgå
      aftale. 
      Niels Arnberg takker for blomsterne.
      Niels Erik bestiller 10 stk. håndbog 2016.

10. Nyt fra kontaktpersonen.
      Udgik.

11. Nyt fra kassereren.
      Intet nyt.

12. Nyt fra stående udvalg. Herunder nyt fra formanden.
      Mødet den 17. november indledes kl. 18.30 med tak for i år, hvor personalet er inviteret
      til smørrebrød. Mødet fortsætter med konstituerende møde kl. 19.00
      Grethe og Niels Erik sørger for det praktiske.

13. Eventuelt.
      Intet.

/ref. June Hansen

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 5. februar2013.

Afbud fra: Jan Jacobsen

I mødet deltog desuden: Yvonne Skov Nielsen, regnskabsfører samt Lene Søndergaard, organist fra og med pkt. 6a

Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 6a, 12a, og 14.

2. Ingen spørgsmål til MR-mødet den 15. januar.

3. Nedsættelse af ad hoc udvalg til varetagelse af opgaver i forbindelse med anlægsrammen.
Kopi af rammebevillinger 2013 er uddelt, samt kopi af provstesyn over Højby kirke den 26.02.2012.

4. De 2 forslag vedr. l. ”Personalepolitik for ansatte, menighedsråd og frivillige i Højby kirke” og 2.”Arbejdsbeskrivelse for graverstillingen i Højby kirke”, (bilag udleveret på MR-mødet i januar) blev drøftet og der blev nedsat et udvalg Niels-Erik Skov, Jens Bandholm og Lene Jensen til at nærlæse forslagene.

5. Til fondsbestyrelsen blev Niels-Erik Skov valgt.

6. Til koncertudvalget blev Lotte Juul og Niels-Erik Skov valgt.

6a. Organist Lene Søndergård har kontakt til Danmarks Radio Junior-kor om koncert i juli måned.
Dirigent Susanne Went. Til denne koncert betales entre kr. 50,00 for voksne – gratis for børn til og med 12 år. Dato for koncerten udmeldes senere.
Forespørgsel fra operasanger Børge Nielsen angående ”Opera i Provinsen”. Kunne tænke sig at opføre 1. akt af operaen Tosca i Højby Kirke i uge 31.
Babysalmesang starter op igen den 7. marts.(annonceres i Odsherreds-Kysten m.fl. + ved opslag)

7.  Præstegården er beset med håndværkere. Der skal tages kontakt til Provsten. Kontakt til Landsforeningen af Menighedsråd. På møde igen i marts måned.

8.  Punktet udgår.

9.  Det blev besluttet at imødekomme ansøgning om flytning af 3 gravsten til lapidariet.

10. Kontaktpersonen orienterede vedr. personalegruppen.
Der er opsat hjertestarter i offentlig toiletbygning og der skal laves skilte til henvisning af placeringen.
Der laves nøgleoversigt.

11. Punktet udgår.

12. Ansøgning fra kirkesanger Lisan Lynge om kursus på Løgumkloster Højskole. Kurset bevilget.
Orientering om diverse indkommen post.

12a. Vedr. Hjemmeside: June fik tilladelse til ændring af hjemmesidens program.

13. Intet under eventuelt

Ref/Lene Jensen

Referat af menighedsrådsmøde den 6. februar 2018.

Mødet afholdtes i menighedshuset, Bag Kirken 5, 4573 Højby kl. 18.30.

Afbud: Pia Damgaard og Dorthe Peirup.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt.
 2. Spørgsmål til mødet i januar.
  Ingen spørgsmål.
 3. Gennemgang af udkast til årsregnskab 2017.
  Gennemgået og taget til efterretning med tilfredshed.
 4. Brainstorming om brug af disponible midler.
  Havemand (pensionist) til præstegårdshaven i 6 måneder
  Elektronisk dørlås i kirken tilsluttes alarm
  Dørlåse skiftes i menighedshuset
  Rågekanoner
  Opretning af stier på kirkegården
  Gravminder til urnehaver
 5. Grøn Kirke.
  Kort orientering fra Grøn Kirke udvalget.
 6. Nyt fra Præsten
  Den røde messehagel bliver færdig inden Pinse. Minikonfirmanderne starter 23. februar og slutter fredag før Påske. Grethe og June sørger
  for det praktiske. Skærtorsdag, brød og vin i kirketårnet kl. 19. Grethe og June sørger for det praktiske.
 7. Nyt fra Kirkeværgen
  Der er indkøbt nyt vaser med holder til kirkegården.
 8. Nyt fra Kontaktpersonen
  Gran fjernes fra uge 8, det er også her der opstartes klipning af hæk. Der skal afholdes MUS med medarbejderne.
 9. Nyt fra Kassereren
  Intet
 10. Nyt fra stående udvalg, herunder fra formanden
  Intet
 11. Eventuelt
  KKMP udvalget bedes kigge på hovedrengøring i såvel kirke som menighedshuset.

/Ref. June Wahl

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 7. januar 2014 kl. 19.00 i menighedshuset, Bag Kirken 5, 4573  Højby

Afbud fra Ole Gadegaard Pedersen.

Dagsorden:

1. Dagsordenen godkendt.

2. Spørgsmål til mødet november 2013.
    Spørgsmål angående udsatte punkter. Vil efterfølgende blive sat på næste dagsorden.

3. Regnskabsfører Yvonne Nielsen forelagde regnskabsrapport for 4. kvt. 2013. Blev taget til efter-
    retning. Orientering om kasseeftersyn, blev taget til efterretning. Endvidere blev årsregnskabet
    for 2012 underskrevet og taget til efterretning med tilfredshed.

4. Forslag fra graveren og kirkeværgen om overtagelse af et gravsted med smedejernsgitter
    omkring.
    Kirkeværge Niels-Erik Skov kontakter familien (Sebbelov) for videre behandling af sagen.

5. Fastelavnsarrangementet den 2. marts 2014 afholdes ikke af Højby kirke i år.

6. Ad hoc udvalg i forbindelse med ansættelse af gravermedhjælper blev Gert Bøgely,        
    Jens Bandholm. Niels-Erik Skov og Lotte Juel.

7. Intet nyt fra Præsten.

8. Kirkeværgen orienterede om at regningen på den konstaterede rørskade i forbindelse med
    istandsættelse af præsteboligen, er sendt til forsikringen.
   At der igen var fejl på teleslyngeanlægget i kirken, hvilken ville blive udbedret af OM-teknik.

9. Kontaktpersonen oplyste at gravermedhjælperne skal på kursus i januar/februar måneder.

10. Kassereren orienterede om uddeling af julekurve.

11. Intet nyt under stående udvalg, herunder formanden.

12. Ingenting under eventuelt.


/Ref. Lene Jensen

Side 1 ud af 7

Højby Kirke fotoalbum

Free business joomla templates